Algemene Voorwaarden Voeding & Dieet Plus (geldig vanaf 1 januari 2023)

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Voeding & Dieet Plus en zijn/haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Behandelingen

De behandelingen van Voeding & Dieet Plus zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2012, zijn deze vermeld in: 'prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering', CI-1090/CV 6200-4.0-5/CA-347 en de bijbehorende prestatiebeschrijvingen 6200-1900-09-1 van 19 december 2008. Alle behandelingen vallen onder NZa categorie 1. 'Reguliere behandeling' (prest. code 6000). Bij. 'huisbezoek' wordt een 'Toeslag voor uitbehandeling' (NZa-categorie 2., prest. code 6001) berekend. Bij eventuele toekomstige wijziging van deze beschrijvingen door de NZa, worden de behandelingen hierop aangepast.

3. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan.

4. Tarieven, behandeltijd en consultsoorten

Indien dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering wordt het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. Het standaardtarief is vastgesteld op € 18,52 per kwartier en de uittoeslag bij een huisbezoek bedraagt €27,00. Zie ook vergoedingen.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. De contacttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan bijvoorbeeld het analyseren van de voeding, het opstellen van de dietistische diagnose, het samenstellen van een dieetvoorschrift. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat altijd uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
Onderstaand vindt u de standaard consultsoorten.

Consultsoorten:

Eerste consult: 45 tot 75 minuten contacttijd + 15 tot 30 minuten individueel dieetvoorschrft

Vervolgconsult: 15 tot 45 minuten contacttijd (+ indien nodig individueel dieetvoorschrift)

5. Beëindiging

Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

6. Declaraties en facturen

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is deze zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in de meeste gevallen terugvragen bij de zorgverzekeraar.

7. Betaling

Voeding & Dieet Plus hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

8. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 7. vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

9. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Voeding & Dieet Plus sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

11. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt er van uit gegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hiervoor een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Voeding & Dieet Plus is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u hier.

12. Privacy

Voeding & Dieet Plus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u in ons privacyreglement.

13. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

Voeding & Dieet Plus is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd.

De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking en zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Indien de cliënt deze wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Deze schriftelijke opzegging moet dan wel voor de ingangsdatum van de wijziging in bezit zijn van Voeding & Dieet Plus.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist, maar u kunt ze hier [55 KB] ook zelf uitprinten.

Contact

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen. Wij zijn niet op ieder moment in de gelegenheid de telefoon op te nemen, maar als u uw naam en nummer achterlaat, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

AliceNicole klein